DB Kind of Two Tourbillon

Tourbillon Watch Prize 2021